logo

.


  Německo / Bundesrepublik Deutschland


Základní informace

Rozloha: 357 021 km²
Počet obyvatel: 84 271 000 (2022)
Hustota obyvatel: 240/km²
Úřední jazyk: němčina
Obyvatelstvo: 81% Němci, 7% Evropané (Poláci, Rumuni, Italové ad.), 4% Turci, 2% Asiaté, 6% ostatní
Náboženství: 30% katolící, 30% protestanté, 5% muslimové
Politický systém: prezident, vláda, dvoukomorový parlament, sněm (Bundestag) - 622 členů, rada (Bundesrat) - 69 členů
Hlavní město: Berlín (3 401 147)
Největší města: Hamburk (1 780 000), Mnichov (1 355 000), Kolín na Rýnem (1 010 000), Frankfurt nad Mohanem (680 000), Stuttgart (610 000), Düsseldorf (590 000), Dortmund (580 000), Essen (575 000), Brémy (550 000)

TOP MÍSTA

1. BERLÍN

Berlin 3flickr.com/photos/andyhay/35770942012

                Berlín je hlavním městem Spolkové republiky Německa, je také druhým největším městem v Evropě (po Londýnu, před Madridem a Římem). Na ploše města 892 km2, žije 3 415 000 obyvatel. Berlín leží na severovýchodě Německa, v místech ústí řeky Sprévy do Havoly mezi písečnými vřesovišti Severoněmecké nížiny. Berlín se nachází 175 kilometrů jižně od Baltského moře a 65 kilometrů východně od Odry, která tvoří hranici s Polskem. Čtvrtinu území města tvoří lesy a jezera. Centrum Berlína se nachází na náměstí Alexanderplatz. Z náměstí směrem k řece Sprévě vychází známá třída Unter den Linden, která je zakončená Braniborskou bránou. V této oblasti se nachází většina „pamětihodností“ Berlína.

 

2. KOLÍN NAD RÝNEM

Cologne 560flickr.com/photos/motiqua/4583903158

                Kolín nad Rýnem je významné průmyslové a kulturní centrum ve spolkové zemi Severní Porýní – Vesfálsko. Kolín leží na březích Rýna, v západní části Německa. Historické jádro města se nachází na levém břehu řeky. Ze tří desítek kolínských sakrálních staveb vyniká gotický dóm vystavěný dle vzoru francouzských katedrál v rozmezí 13. až 16. století (dvě věže vysoké 157 metrů, hlavní loď je 144 m dlouhá a 45 m široká). Na náměstí Rathausplatz stojí gotická Stará radnice z let 1407-14. Most Köln – Deutzer Brücke spojuje střed města s předměstím Deutz. Zde se nachází veletržní areál s 85 m vysokou věží a park.

 

3. BAVORSKÝ LES

Bavarian Forest 2flickr.com/photos/mrthk/15974767136

                Bavorský les se nachází v jihovýchodní části Německa u hranic s Českou republikou. Zahrnuje bavorskou část Šumavy, se kterou tvoří jeden geografický celek. Část Bavorského lesa tvoří Národní park. Jeho rozloha je 240 km2, založen byl v roce 1970 jako první německý národní park. Nejvyššími body jsou Grosse Arber (1 456 m) a Grosse Rachel (1 453 m).

 

4. BERCHTESGADENSKÉ ALPY

Berchtesgaden NPFoto

                Berchtesgadenské Alpy je pohoří na jihovýchodě Německa, v Severních vápencových Alpách. Pohoří je ze západu, jihu i východu obklopeno územím Rakouska, respektive Salcburska. Většina pohoří leží v Bavorsku, jižní část ale zasahuje také do Salcburska. Západní hranici pohoří tvoří údolí řeky Saalach, východní hranici údolí řeky Salzach. Nejvyšší horou Berchtesgadenských Alp je Hochkönig (2 941 m) v Rakousku. Nejvyšší vrchol v Německu Watzmann (2 713 m) je třetí nejvyšší horou Německa. Pohoří má délku okolo 45 kilometrů. V centrální části se nachází jezero Königssee (5,2 km2). Na vrcholcích hor je několik ledovců. Berchtesgadenské Alpy jsou tvořené vápencem a dolomitem.

 

5. WATTOVÉ MOŘE

WadenzeeFoto         

              Celou oblast severozápadního pobřeží Německa tvoří estuáry řek a wattová moře (Wattenmeer). V oblasti leží Východofríské a Severofríské ostrovy. Z největších řek sem ústí Weser a Labe. Wattové moře tvoří písčité mělčiny zaplavované přílivem a dále do vnitrozemí mokřady a marše. Watty a mokřady mají šířku do vnitrozemí až 20 kilometrů. Jsou známé svoji bohatou florou a faunou, zejména ptactvem. Stovky tisíc bahňáků, kachen a hus využívají wattové moře jako místo pro zimování nebo migrační zastávku. Ze savců se zde vyskytují tuleň obecný a tuleň kuželozubý. V oblasti wattových moří na severozápadním pobřeží Německa se v celé oblasti rozkládají tři na sebe navazující národní parky. Z jihu: Dolnosaský národní park, Hamburský a Šlesvicko-holštýnský národní park. 

 

6. HAMBURK

Hamburg 2flickr.com/photos/pedrocaetano/26415469525

                Hamburk leží na severu Německa, na řece Labi, přibližně 80 kilometrů od ústí Labe do Severního moře a stejně tak 80 kilometrů od pobřeží Baltského moře. Hamburk je druhé největší město Německa a jeden z největších evropských přístavů. Má rozlohu 755 km2 a žije zde 1 750 000 obyvatel. Centrum města se nachází na náměstí Rathausmarkt na Starém městě. Zde stojí (na 4 000 pilotech) Hamburská radnice se 112 m vysokou věží. Východně od radnice byly obnoveny dva z pěti původních chrámů – kostel sv. Petra a kostel sv. Jakuba. Z mostu Holzbrücke je výhled na zachovanou část starého Hamburku (zadní trakty domů při plavebním kanálu). Severně od mostu stojí 147 metrů vysoká Mikulášská věž. Jednou z nejnovějších dominant města je 108 metrů vysoká budova Labské filharmonie z konce roku 2016.

 

7. BODAMSKÉ JEZERO

Lake Constanceflickr.com/photos/125690800@N07/14796724326

                Bodamské jezero leží na jihu Německa, v Bádensku-Württembersku a částečně i v Bavorsku, v předhůží Alp.  Tvoří jižní hranici mezi Německem, Švýcarskem a Rakouskem. Bodamské jezero je ledovcového původu a s rozlohou 540 km2 je největším jezerem v Německu a třetím největším jezerem ve Střední Evropě. Protéká jím řeka Rýn. Rozlišují se tři části jezera: Horní jezero, Dolní jezero a úzká spojující část nazývaná Rýnské jezero. Na jezeře se nachází několik malých ostrovů, v západní části je protáhlý záliv. Maximální hloubka je 252 m. Nejznámější město na pobřeží je Konstanz (Kostnice).

 

8. JASMUND

Rugen Jasmund mflickr.com/photos/99667320@N06/12722886855 

                Jasmund je poloostrov na severovýchodě ostrova Rujany. Rujana je největší ostrov Německa. Leží na severovýchodě země, V Baltském moři, ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko. Poloostrov Jasmund je známý svými křídovými útesy. Dosahují výšky až 160 metrů. Na útesech rostou bukové lesy. Oblast je od roku 1990 součástí nejmenšího německého národního parku Jasmund (30 km2). Vedle útesů jsou významné i původní bukové lesy. Dále zde rostou olše lepkavé, jeřáby, tisy i ovocné stromy.

 

9. LÜBECK

Lübeck 560  2vflickr.com/photos/opusbloo/5706977143

                Lübeck je bývalé hanzovní město na severu Německa, 55 kilometrů severovýchodně od Hamburku. Leží na řece Trave, 20 kilometrů před jejím ústím do Baltského moře. Město bylo založené v polovině 12. století. Historický střed města obklopují ramena řeky. Hlavním náměstím je Markt s historickou radnicí ze 13. až 15. století, která patří k nejpůsobivějším v Německu. Zachované středověké části města jsou chráněné jako součást světového kulturního dědictví UNESCO. Mezi další hlavní památky náleží Holštýnská brána, kostel sv. Jakuba, kostel sv. Kateřiny nebo dóm ze 12. až 13. století se dvěma 120 m vysokými věžemi.

 

10. ÚDOLÍ HORNÍHO RÝNA

Upper Rhine Valley 3vflickr.com/photos/hollywood_north/9202561842

                Za pozoruhodnou je považovaná střední část údolí Horního Rýna. Celkem 65 kilometrů dlouhý úsek řeky mezi městy Bingen a Koblenz. Oblast je známá dramatickou krajinou, hrady, historickými městy a vinicemi. Krajina byla historicky inspirující pro řadu spisovatelů, umělců i skladatelů. Řeka v této oblasti protéká Rýnským břidlicovým masivem a vstupuje do nížinné pánve Dolního Rýna. Tato oblast byla již v historii významnou říční dopravní trasou, což vedlo k zakládání osad a později měst. Na vrcholcích kopců a hor se nachází okolo 40 hradů a pevností založených před tisíci lety. Většina těchto pevností byla v průběhu století opuštěna a na přelomu 18. a 19. století obvykle obnovena a přestavěna na romantické hrady a zámky.

 

11. REGENSBURG

Regensburg 2  2vcommons.wikimedia.org/wiki/File:Regensburg-Stadtansicht.jpg

                Regensburg, česky Řezno, je historické město v Bavorsku, na jihovýchodě Německa. Řezno leží na řece Dunaji, v místě soutoku s dalšími řekami, Nábou a Řeznou. Místo bylo osídlené již v době kamenné, následně zde bylo keltské středisko a na počátku našeho letopočtu zde bylo římské opevnění Castra Regina. V 9. století bylo Řezno centrem východofranské říše. Od 11. století bylo město jedním z hlavních obchodních center v Německu. Významný je také vztah Řezna k českým zemím. V 9. století zde bylo pokřtěno 14 českých knížat a v roce 1158 zde byl korunován Vladislav II. za druhého českého krále. V Řezně se nachází řada historických památek. Kamenný most přes řeku Dunaj z první poloviny 12. století je nejstarším dochovaným mostem ve Střední Evropě, respektive severně od Alp. K dalším hlavním památkám náleží gotický dóm sv. Petra založený ve 13. století (dokončený roku 1520), zbytky římských staveb, několik klášterů (například klášter sv. Emmerama založený v 8. století), románské a gotické kostely, gotická stará radnice nebo měšťanské obytné domy ze 13. a 14. století.

 

12. SCHWARZWALD

Schwarzwald 3flickr.com/photos/theholyllama/11999356155

                Schwarzwald je zalesněné pohoří v jihovýchodní části Německa ve spolkové zemi Bádensko – Württembersko. Leží jihozápadně od Stuttgartu. Nejvyšším bodem pohoří je Feldberg (1 493 metrů). Pohoří se rozkládá od severu k jihu v délce okolo 160 kilometrů, jižní část pohoří nazývaná Hochswarzwald je vyšší. Pohořím protéká řada řek a pramení zde Dunaj. Nachází se zde také několik ledovcových jezer. Od roku 2014 je část území (101 km2) národním parkem.

 

13. BAMBERK

Bamberg 3flickr.com/photos/hb1248/29207319466

                Bamberk je menší historické město na severu Bavorska, ve střední části Německa. Bamberk leží na řece Regnitz, v nadmořské výšce 260 metrů. Má rozlohu 55 km2 a žije zde okolo 70 000 obyvatel. První zmínky o městě jsou z počátku 10. století. Současné staré město Bamberku si dochovalo středověký vzhled, z tohoto důvodu je součástí kulturního světového dědictví UNESCO. K hlavním památkám náleží románsko-gotický dóm z počátku 11. století (dokončený ve 13. století), Staroměstská radnice z konce 14. století (vystavěná na mostě přes řeku Regnitz), zámek Altenburg z počátku 12. století, klášter Michaelsberg založený na počátku 11. století nebo nová a stará rezidence biskupů z 16. až 18. století. Město je také známé tradicí výroby piva, celkem se zde nachází devět pivovarů.

 

14. HARZ

Harz 4flickr.com/photos/94775779@N02/36669460134

                Harz je vrchovina a hornatina ve střední části Německa na rozhraní Dolního Saska, Saska-Anhaltska a Durynska. Převážně zalesněná hornatina se rozkládá ze severozápadu na jihovýchod v délce 110 kilometrů, šířku má okolo 35 kilometrů. Nejvyšším vrcholem je Brocken (1 141 m). Severozápadní část je vyšší, vrcholy zde dosahují nadmořské výšky 800 až 900 metrů, zatímco na jihovýchodě okolo 600 metrů. Harz je bohatý na srážky a na řeky a nachází se zde také řada přehrad a nádrží. Floru tvoří v nižších polohách bukové lesy doplněné duby letními, duby zimními a břízami bělokorými. Ve vyšších polohách rostou smíšené lesy. Smrky doplňují vrby a břízy pýřité. Typickou místní faunu představují kočky divoké. Dále zde žijí jeleni, srnci, prasata divoká nebo mufloni. Na ploše 247 km2 byl v roce 1990 zřízen národní park.

 

15. HEIDELBERG

Heidelberg 3 Lflickr.com/photos/bortescristian/8807159840

                Heidelberg je menší historické město ve spolkové zemi Bádensko – Württembersko. Pro svoji polohu (na břehu řeky mezi zalesněnými svahy), historické centrum, zříceninu zámku a nejstarší univerzitu na území Německa je Heidelberg oblíbeným turistickým cílem.  Historická část města je sevřena mezi levým břehem řeky Neckar a zalesněnými svahy. Mezi hlavní památky náleží barokní radnice, kostel sv. Ducha, Výmarský palác, Velkovévodský palác, brána Karlstor, Starý most, Stará univerzita. Střed Starého města je na náměstí Marktplatz. 

 

Zdroje: Stewart, J., Walker, N., Williams, Ch.: Německo. Rough Guides. 1. české vyd. Jota 2010.; Wikipedia.org

Fotografie jsou pod licencemi CC AttributionCC Attribution-No DerivseCC 3.0

PODNEBÍ, KDY VYRAZIT 

                Německo má mírné podnebí s charakteristickými čtyřmi ročními obdobími. Na severozápadě je podnebí oceánické a směrem k východu, respektive k jihovýchodu přechází v kontinentální podnebí. Oceánické podnebí na severozápadě značí delší ne příliš teplá léta a mírnější zimy a dostatek srážek v průběhu celého roku (700 až 800 mm). Směrem do vnitrozemí se rozdíly mezi teplotami v létě a v zimě zvyšují. Ještě více pak rozdíly teplot mezi létem a zimou vystupují v oblasti středoněmeckých vrchovin. Nejteplejšími oblastmi Německa jsou oblasti kotlin a pánví (Durynská pánev, Hornorýnská nížina), kde je roční průměrná teplota 15°C a roční srážky 500 až 600 mm. Nejvíce srážek spadne v Bavorských Alpách na jihu (až 2 000 mm ročně).

                Průměrné letní teploty v Hamburku jsou 16 až 18°C, průměrné zimní jsou 2°C. Nejméně srážek je v únoru, dubnu a květnu. Průměrné letní teploty v Berlíně jsou 18 až 19°C, průměrné zimní jsou 2°C. Ročních srážek je 570 mm (poměrně vyrovnané po celý rok), nejvíce deštivý je červen. Průměrné letní teploty ve Frankfurtu nad Mohanem jsou 18 až 20°C, průměrné zimní 2 až 3°C. Roční srážky jsou 630 mm, vcelku vyrovnané po celý rok (nejvíce srážek květen až červenec). Průměrné letní teploty v Mnichově jsou 16 až 18°C, průměrné zimní -1 až 1°C. Nejvíce srážek spadne v létě (celkem za rok 970 mm).

Hamburk - průměrné teploty, srážky (mm), sluneční svit (hodiny) (en)

Berlín - průměrné teploty, srážky (mm), sluneční svit (hodiny) (en)

Frankfurt nad Mohanem - průměrné teploty, srážky (mm), sluneční svit (hodiny) (en)

Mnichov - průměrné teploty, srážky (mm), sluneční svit (hodiny) (en)

 

Zdroje: Německo. Olympia Praha 1999., Universum, všeobecná encyklopedie. Odeon, 2001., Wikipedia.org 

SPOLKOVÉ ZEMĚ

                Německo tvoří 16 spolkových zemí.

Seznam spolkových zemí, Wikipedie

Seznam spolkových zemí, deutschland.de (en, fr, es, ru)

Spolková země, rozloha km2, hlavní město

Bádensko-Württembersko (Baden-Württemberg), 35 752 km2, Stuttgart

Bavorsko (Bayern), 70 550 km2, Mnichov

Berlín (Berlin), 888 km2

Braniborsko (Brandemburg), 29 483 km2, Postupim

Brémy (Bremen), 419 km2, Brémy

Dolní Sasko (Niedersachsen), 47 613 km2, Hannover

Durynsko (Thüringen), 6 172 km2, Erfurt

Hamburk (Hamburg), 755 km2

Hesensko (Hessen), 21 115 km2, Wiesbaden

Meklenbursko-Přední Pomořansko (Mecklenburg-Vorpommern), 23 191 km2, Schwerin

Porýní-Falc (Rheinland-Pfalz), 19 853 km2, Mohuč

Sársko (Saarland), 2 569 km2, Saarbrücken

Sasko (Sachsen), 18 424 km2, Drážďany

Sasko-Anhaltsko (Sachsen-Anhalt), 20 450 km2, Magdeburk

Severní Porýní-Vestfálsko (Nordrhein-Wesfalen), 34 092 km2, Düsseldorf

Šlesvicko-Holštýnsko (Schleswig-Holstein), 15 799 km2, Kiel

 

Německo - státy 2  3v

Zdroje: Německo. Olympia Praha 1999.; Wikipedia.org

Mapa je pod licencí CC

VÍZA, MĚNA, DALŠÍ INFORMACE

Vstup. Občané ČR mohou pobývat na území SRN bez pobytového povolení max. 3 měsíce. Při déle trvajícím pobytu je potřebné přihlásit se do tří měsíců od vstupu na území SRN na příslušném úřadu.

Doklady. Cestovní pas nebo občanský průkaz.

Měna. Euro, EUR, aktuální kurz

Státní svátky. 1. 1. Nový rok, březen, duben – Velký pátek, Velikonoční pondělí, 1.5. Svátek práce, květen – Nanebevzetí Páně, Svatodušní pondělí, 3.10. Den sjednocení, 25. - 26.12 Vánoce

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

GEOGRAFIE, PŘÍRODNÍ POMĚRY 

                Území Německa lze dle povrchu rozdělit na tři základní části. Sever zaujímá Severoněmecká nížina, střední a největší část území zaujímá Německé středohoří a na jihu leží Alpy a alpské předhůří. Západní část Severoněmecké nížiny leží při Severním moři. Níže položené oblasti na pobřeží Severního moře, na dolním toku řek Vezery, Labe a Rýna jsou úrodné oblasti využívané k zemědělství. Výše položená území tvoří suché písčité kopce, za nimiž leží močálovitá rašeliniště a vřesoviště. Pobřeží Baltského moře tvoří četné zálivy a zátoky. Zprvu ploché pobřeží přechází v morénové valy (nejvyšší výška, 179 m). Na severovýchodě se rozkládá Meklenburská jezerní plošina s více než 600 jezery. Celou Severoněmeckou nížinu na jihu uzavírá tzv. Börderzonne, sprašová úrodná oblast. Německé středohoří tvoří na západě Falcký les, na jihozápadě Černý les (Schwarzwald), postupně pak směrem na východ Švábská Jura a Francká Jura, ve střední část pak Durynský les, na severu vrchovina Harc, na jihovýchodě Šumava a Bavorský les a ve východní části Krušné hory. Průměrné výšky ve Středohoří jsou 500 až 1 000 metrů. Nejvyšší vrcholy jsou Feldberg (1 493 m) ve Schwarzwaldu a Velký Javor (1 453 m) na Šumavě. Hranici mezi Středohořím a alpským předhůřím tvoří Dunaj. V oblasti předhůří jsou úrodné nížiny a řada jezer. Na hranicích s Rakouskem, v Alpách, leží nejvyšší hora Německa Zugspitze (2 963 m). Na severozápadě země v Severním moři leží dva pásy ostrovů Východofríské a Severofríské. Na severovýchodě v Baltském moři leží rovněž několik ostrovů, největší jsou Rujána (926 km2) a Usedom (445 km2). Mapa

                Největší německé řeky jsou Rýn, Dunaj, Labe, Odra, Vezera a Emže. Původně většinu území Německa pokrývaly převážně listnaté (buky a duby) pralesy. Postupně byly listnaté lesy nahrazovány jehličnatými. Dnes je Německo, až na vzácné výjimky, kulturní krajinou přetvořenou člověkem.

Německo fyzická mapa

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Díl 6. Odeon Praha 2001. S. 389.; Wikipedia.org

Mapa je pod licencí CC

Světové dědictví

           Německo má v seznamu světového dědictví UNESCO zapsaných 46 kulturních a přírodních památek. V počtu památek světového dědictví je čtvrté na světě.

Národní parky                

            Na území Německa se nachází 16 národních parků. Celková rozloha národních parků je 10 478 km2. Většinu této rozlohy však tvoří mořské parky. Celková rozloha pevniny národních parků je pouze 2 146 km2, což je 0,6% rozlohy Německa. Největším národním parkem je Vorpommersche Boddenlandschaft (zahrnující pobřežní oblasti Baltského moře v Předním Pomořansku) s rozlohou 786 km2. Nejstarším národním parkem je Bavorský les založený v roce 1970.

Seznam národních parků, Bundesamt für Naturchschutz (en)

Seznam národních parků, German Travel (en)

Seznam národních parků, Wikipedia (en)

  Německo NP

Mapa je pod licenci CC

Odkazy

Britannica, Germany (en)

CIA World Factbook, Germany (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Německo (cs)

Wikipedie, Německo (cs)

Německý statistický úřad, Statistisches Bundesamt

Spolková vláda, Bundesregierung (de, en, fr)

Dokumenty

Bavorsko (ČT, 2014)

Jižní Bavorsko (ČT, 1999)

Bádensko (ČT, 2020)

Berlín (ČT, 2010)

Frísko (ČT, 2003)

Harz (ČT, 2016)

Hesensko (ČT, 2016)

Horní Lužice (ČT, 2011)

Německo (ČT, Objektiv, 2008 až 2017)

Polabí (ČT, 2001)

Porýní (ČT, 2003)

Porýní - Falcko (ČT, 2008)

Rujana (ČT, 2015)

end faq

Share